Opret dig på listen over godkendte rådgivere


Er du privat rådgiver og ønsker du at ansøge om optagelse på listen over godkendte rådgivere, der kan udføre rådgivningsopgaver for virksomheder, der opnår tilskud fra SMV:Digital, skal du indtaste dit CV her.

CV’et er et personligt CV og kompetencer, erfaringer og referencer skal være knyttet til den enkelte rådgiver. Man kan ikke oprette et CV for et samlet rådgiverhus, GTS Institut eller anden sammenslutning.

Dit CV bliver lagt ind i en åben søgbar database, som er blevet etableret for at gøre det brugervenligt for virksomhederne at finde en relevant rådgiver. Jo mere fyldestgørende og detaljeret CV’et er, jo bedre muligheder er der for at finde en rådgiver med de rette kompetencer. Vi opfordre til, at I uddyber jeres kompetencer, specialer og reference, så vi stiller de bedste betingelser til rådighed for virksomhederne. Hvis CV’et bliver for kortfattet, bliver det svært for både virksomhederne og for SMV:Digital at vurdere de indsendte CV’er.


Personlige data » Uddannelse og erfaring » Kompetencer indenfor E-Handel » Kompetencer indenfor Digital omstilling » Kompetencer indenfor Automatisering » Kompetencer indenfor Grøn Digital Omstilling » Pris, accept og godkendelse

Personlige data

Virksomhedsnavn
Navn
Adresse
Postnummer
By
Bopælsregion
Mailadresse
www
Telefon
Mobiltelefon
LinkedIn-profil
Uvildighedserklæring Jeg erklærer mig hermed for indforstået med, at når min profil vælges af en virksomhed, leverer jeg uvildig rådgivning. Dette gælder under hele forløbet. Ved afklaringsprojekter vil jeg præsentere virksomheden for flere relevante løsninger og ikke fremhæve én løsning frem for andre, med mindre dette er sagligt begrundet i virksomhedens konkrete behov. Hvis rådgiveren på foranstående grundlag anviser en løsning, der udbydes af rådgiveren selv, rådgiverens samarbejdspartnere, eller hvis rådgiveren på anden vis har interesse i virksomhedens valg af en anvist løsning, skal rådgiveren udtrykkeligt oplyse virksomheden herom.
Bemærk at virksomheden i forbindelse med afrapporteringen bedømmer henholdsvis kvaliteten og uvildigheden af den ydede rådgivning. Manglende efterlevelse af uvildighedsprincippet kan føre til eksklusion fra rådgiverdatabasen og fratagelse af muligheden for at levere tilskudsberettiget rådgivning under SMV:Digital.
Digital sikkerhed Jeg forpligter mig på at tage en drøftelse med virksomhederne om vigtigheden af digital sikkerhed generelt samt gøre opmærksom på eventuelle foranstaltninger, som virksomhederne bør implementere som en led i deres digitale omstillingsprojekter eller ved identificering af konkrete sikkerhedsrisici. Kort guide hertil kan downloades på https://smvdigital.dk/raadgiver/soeg-raadgiver
Krav til CV Jeg er bekendt med at CV skal være personligt (brug jeg-form og ikke vi/vores/firmanavn osv). At CV skal indeholde minimum en kompetence, et speciale og en SMV-reference (evt anonymiseret). Samt at hver valgt kompetence, speciale og reference skal have en beskrivelse på min 250 tegn, og at gentagelser ikke er tilladt.
Interessesammenfald Jeg erklærer mig hermed for indforstået med, at der ikke må være interessesammenfald mellem virksomhed/projektholder og rådgiver dvs. direkte eller indirekte afhængighed i form af ejerskab, bestyrelse, familierelationer eller lign.
Timepris Jeg erklærer mig hermed for indforstået med min timepris oplyses sammen med mit CV således at virksomhederne kan gennemføre markedsafsøgning af deres rådgiveropgaver.
Opdatering af CV Jeg erklærer mig hermed for indforstået med at mit CV bekræftes og evt opdateres hvert halve år.